PDFДрук

Менеджмент

Політехнічний технікум

Конотопського інституту Сумського державного університету

 

ОПИС ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ

 

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

початковий рівень (короткий цикл)

Ступінь вищої освіти

молодший бакалавр

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

073 Менеджмент

Спеціалізація

менеджмент організацій

Кваліфікація

молодший бакалавр з менеджменту організацій

Обсяг освітньої програми

150 кредитів ЄКТС

Термін навчання

2 роки 5 місяців

Цикл/рівень

вищої освіти

НРК України – 6 рівень

FQ-EHEA – короткий цикл

QF-LLL – 5 рівень

Передумови

наявність повної загальної середньої освіти

Мова(и) викладання

українська мова

Характеристика освітньої програми

Мета освітньої програми

підготовка молодшого бакалавра з менеджменту організацій, який володіє компетентностями, необхідними для здійснення управлінської діяльності організацій та їх підрозділів. Програма ґрунтується на поняттях, категоріях, концепціях, принципах теорії менеджменту, що визначають тенденції та закономірності суб’єктів господарювання у динамічному ринковому середовищі

Предметна область освітньої програми

об’єкт вивчення: управління організаціями та їх підрозділами за невизначеності умов і вимог

цілі навчання: підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління організаціями на засадах оволодіння системою компетентностей

Основний фокус освітньої програми

управлінська діяльність суб’єкта господарювання в ринковому середовищі  для реалізації його економічних та соціальних інтересів

Ключові слова освітньої програми

менеджмент; система управління; організація; операційна діяльність; управлінські рішення; невизначеність умов

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Випускник може займати первинні посади:

1. Згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010:

1.1 «Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів», код 14;

1.2 «Фахівець з ефективності підприємництва, фахівець з раціоналізації виробництва», код 2419.2;

1.3 «Організатор з постачання», «Організатор із збуту», код 3419;

1.4 «Інспектор з кадрів», «Організатор з персоналу», «Фахівець з найму робочої сили», код 3423;

1.5 «Помічник керівника підприємства (установи, організації)», код 3436.1;

1.6 «Помічник керівника виробничого підрозділу», «Помічник керівника іншого основного підрозділу», код 3436.2;

1.7 «Помічник керівника малого підприємства без апарату управління», код 3436.3.

2. Згідно з International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08):

2.1 «Business Services and Administration Managers», gr. 121;

2.2 «Financial and Insurance Service Branch Managers» gr. 1346;

2.3 «Office Supervisors», gr. 3341.

Подальше навчання

навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти / сьомий кваліфікаційний рівень НРК

Викладання, навчання та оцінювання

Викладання та навчання

студентоцентроване навчання, технологія проблемного і диференційованого навчання, технологія інтенсифікації та індивідуалізації навчання, технологія розвивального навчання, технологія дистанційного навчання  в LMS Moodle, самонавчання, навчання на основі досліджень; викладання проводиться у вигляді: лекції, семінарів, практичних занять, самостійного навчання; передбачена самостійна робота з можливістю консультацій з викладачем, e-learning та mobile-learning за окремими освітніми компонентами

Оцінювання

Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, захист курсових робіт, атестаційний екзамен; оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти здійснюється за чотирибальною шкалою – 4-бальна національна шкала (відмінно, добре, задовільно, незадовільно); 2-рівнева національна шкала (зараховано / не зараховано); 100-бальна; шкала ECTS (А, В, С, D, E, F, FX)

Перелік компонентів освітньої програми

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни)

Семестр

Обов’язкові:

Українознавство

1

Іноземна мова

1,2

Соціологія і психологія

1

Вища математика

1,2

Інформаційні системи і технології

1,2

Економічна теорія

1

Мікро- та макроекономіка

2

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

2

Філософія

3

Теорія організації

1

Основи підприємництва

2

Господарське право

2

Статистика

3

Менеджмент

3,4

Маркетинг

3

Операційний менеджмент

4

Основи обліку та оподаткування

4,5

Організація виробництва

5

Вибіркові:

Фізичне виховання

1,2,3,4,5

Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)

3

Основи перекладу ділового мовлення (англійська)

4

Друга іноземна мова (німецька) за умови досягнення рівня В2 з першої іноземної мови

3,4

Трудове право

3

Інформаційне право

3

Діловодство

4

Логістика

4

Основи зовнішньоекономічної діяльності

4

Інвестування

4

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

5

Проектний менеджмент

5

Теорія економічного аналізу

5

Оптимізаційні методи і моделі

5

Методи прийняття управлінських рішень

5

Самоменеджмент

5

Психологія управління

5

Управління персоналом

5

Атестація  випускників

Форма атестації

Атестація випускників за освітньою програмою «Менеджмент організацій» зі спеціальності 073 «Менеджмент» проводиться у формі атестаційного екзамену. Атестаційний екзамен передбачає виконання комплексу атестаційних завдань і є адекватною формою кваліфікаційних випробувань щодо об’єктивного визначення рівня якості освітньо-професійної підготовки випускників

Програма

атестаційного

екзамену

складається з нормативної та варіативної частин. Нормативна частина програми атестаційного екзамену містить змістові модулі обов’язкових навчальних дисциплін циклу фахової підготовки освітньо-професійної програми молодшого бакалавра з менеджменту організацій: «Менеджмент», «Маркетинг», «Основи обліку та оподаткування», «Організація виробництва», «Господарське право». Варіативну частину програми державного екзамену формує дисципліна «Іноземна мова за професійним спрямуванням»

Форма атестаційного екзамену

письмова