PDFДрук

Будівництво будівель і споруд та землевпорядкування

Педагогічне кредо відділення:

«Побудуй своє майбутнє разом з нами»


Нині до складу відділення входить дві спеціальності, а саме: 192. Будівництво та цивільна інженерія (освітня програма «Будівництво та експлуатація будівель і споруд») та 193. Геодезія та землеустрій (освітня програма «Землевпорядкування»).

ІСТОРІЯ ВІДДІЛЕННЯ

У вересні 1966 року у Конотопському будівельному технікумі транспортного будівництва, який був на той час підпорядкований Міністерству транспортного будування СРСР, створено спеціальність «Промислове ти цивільне будівництво». Саме з цього моменту розпочалася історія відділення, яке сьогодні має назву «Будівництво будівель і споруд та землевпорядкування». Набір студентів відбувався на денне відділення на базі 8 та 10-11 класів. З 1966 по 1984 рок відділення «Промислове та цивільне будівництво» очолював Швидченко Іван Петрович. У 1984 році очолював відділення Жерепа Михайло Миколайович, а з 1985 по 2017 роки беззмінним завідувачем відділення був Рябик Анатолій Васильович.

З першого дня існування відділення його викладачі докладають усіх зусиль, щоб навчальні дисципліни, які вивчаються студентами, формували випускників не тільки як кваліфікованих фахівців, а і як всебічно освічених та культурних людей. На сьогодні приділяється належна увага освоєнню та застосуванню комп’ютерних технологій в архітектурному проектуванні, містобудівному та ландшафтному проектуванні. Досвідчені, високопрофесійні викладачі Анатолій Васильович Рябик, Світлана Володимирівна Рудиця, Ольга Тимофіївна Клименко, Наталія Михайлівна Гуц, Тамара Миколаївна Заболотня, Руслана Вікторівна Кузько, Колесников Геннадій Глібович, Олена Володимирівна Данильченко, Олександр Леонідович Кузько, Юлія Вікторівна Сахнюк, Дарія Миколаївна Мельничук, Людмила Олександрівна Вавілова, Олексій Ігорович Тоценко забезпечують повний цикл навчального процесу. Особливий акцент зроблено на формування креативної особистості та підготовку фахівця, здатного проектувати об’єкти архітектури та містобудування на основі творчого пошуку архітектурного рішення. Викладацьким складом відділення створено всі умови, щоб максимально наблизити навчання до виробничих умов за допомогою виробничих практик, участі в будівельних загонах, численних екскурсій на будівельні об`єкти та різноманітні спеціалізовані виставки. За час навчання студенти освоюють дві-три робітничі професії: муляра, тесляра, штукатура, маляра, монтажника гіпсокартонних конструкцій.

Студенти спеціальності 192. Будівництво та цивільна інженерія, які здобувають освіту за освітньо-професійною програмою «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» отримують необхідні знання для проектування, створення, експлуатації, зберігання й реконструкції будівельних об’єктів і систем, а також у сфері архітектури та будівництва; державного управління на рівні районів, міст і внутрішньоміських районів; колективних, громадських та особистих послуг. Вони володіють необхідними знаннями в області новітніх та енергозберігаючих технологій створення ефективних конструкцій, виробів і матеріалів для будівельно-монтажних робіт та реконструкції будівельних об’єктів з урахуванням тенденцій раціонального природокористування й збереження довкілля.

У 1997 році, згідно з Постановою Кабінету Міністрів та наказу «Про реформування мережі вищих навчальних закладів, підвідомчих Міністерству освіти на базі будівельного та електромеханічного технікумів м. Конотоп створено Конотопський Політехнічний технікум.

У 2001 році Конотопський Політехнічний технікум став структурним підрозділом Конотопського інституту Сумського державного університету.

В 2013 році було відкрито спеціальність 193 Геодезія та землеустрій (освітньо-професійна програма «землевпорядкування»). Цього ж року відбувся перший набір студентів. Підготовка фахівців землевпорядної спеціальності спрямована на оволодіння знаннями щодо організації ефективного використання земель та їх охорони, контроль за дотриманням земельного законодавства, складання проектів міжгосподарського землеустрою з економічним обґрунтуванням, ведення земельно-облікової документації, проведення заходів землеустрою тощо.

З 2017 року відділення очолює Бандурка Людмила Вікторівна - перша жінка-керівник на цій спеціальності, викладач вищої категорії з великим досвідом керівництва відділом довузівської підготовки.

Hrano.jpg

Грано Наталія Володимирівна - спеціаліст вищої категорії, кандидат технічних наук, викладач спецдисциплін,

в.о. завідувача відділення підготовки молодших бакалаврів


СТРУКТУРА ВІДДІЛЕННЯ

На відділенні створені дві циклові (випускові) комісії, які забезпечують провадження освітньої діяльності за освітніми програмами «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія та «Землевпорядкування» спеціальності 193 Геодезія та землеустрій.

Циклова комісія будівництва та цивільної інженерії

Павленко Н.М..jpg


Павленко Наталія Миколаївна - викладач дисциплін фахового спрямування, голова циклової комісіїСекція будівництва та експлуатації будівель і споруд

Кадровий склад секції:

Гуц Н.М..jpg


Гуц Наталія Михайлівна – викладач дисциплін фахового спрямування, завідувач секції


Рябик А.В..jpg

Рябик Анатолій Васильович – викладач дисциплін фахового спрямування, гарант освітньо-професійної програми «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» на рівні фахової передвищої освіти


Сахнюк Ю.В..jpg

Сахнюк Юлія Вікторівна – викладач дисциплін фахового спрямування


Косенко.jpg


Косенко Віталій Іванович – кандидат технічних наук, доцент, викладач дисциплін фахового спрямування


Грано Наталія Володимирівна – кандидат технічних наук, викладач дисциплін фахового спрямування, гарант освітньо-професійної програми «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» на початковому (короткому) рівні вищої освіти


Забіяка А.О..jpg


Забіяка Олександр Анатолійович – кандидат технічних наук, викладач дисциплін фахового спрямуванняЦиклова комісія землевпорядкування

Кадровий склад циклової комісії:

Заболотня Т.М..jpg

Заболотня Тамара Миколаївна - викладач дисциплін фахового спрямування, голова циклової комісії, гарант освітньо-професійної програми «Землевпорядкування» на рівні фахової передвищої освіти


Резвушкін Ю.Б..jpg


Резвушкин Юрій Борисович – викладач дисциплін фахового спрямування


Кузько Р.В..jpg


Кузько Руслана Вікторівна - викладач дисциплін фахового спрямування


Клименко О.Т..jpg

Клименко Ольга Тимофіївна - викладач дисциплін фахового спрямування


Данильченко О.В..jpg


Данильченко Олена Володимирівна - викладач дисциплін фахового спрямування


Сауляк Н.М..jpg


Сауляк Наталія Миколаївна – викладач дисциплін загальної підготовкиСФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКА ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Спеціальність 192. Будівництво та цивільна інженерія

(освітня програма «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»)

На сьогоднішній день будівельна галузь є однією з найбільш змістовних і масштабних, виходячи з кількості залучених до виробничого процесу людей. Нині в будівельній галузі наявні зміни у змісті й характері праці, а саме: поява нових виробництв, постійне оновлення будівельних матеріалів, інструментів, технологій, поява нових зразків продукції, збільшення потреби у висококваліфікованих робітниках, інтеграція наявних професій, збільшення частки розумової праці, органічне поєднання функцій фізичної і розумової праці, підвищення культурного рівня працівника. В Україні вже є помітними тенденції до заміни в будівельному виробництві традиційних технологій і матеріалів прогресивними.

Від стабільного функціонування підприємств будівельної галузі в сучасних умовах господарювання залежать стан та рівень розвитку економіки України. Тому актуальною задачею є підготовка кваліфікованого робітника-будівельника, який має високий рівень освіти, досконало володіє науково-технічними та економічними основами виробництва, має високий інтелектуальний, духовний, фізичний розвиток, виявляє творче ставлення до праці.

Випускник може обіймати посади: майстер дільниць (підрозділів) у будівництві, кошторисник, технік-будівельник, кресляр, технічний фахівець в будь якій іншій галузі фізичних наук і техніки.

Спеціальність 193. Геодезія та землеустрій

(освітня програма «Землевпорядкування»)

Сутність професії «землевпорядник» відображена у самій назві, яка складається зі сполучення слів «впорядкування» та «земля». Діяльність такого фахівця спрямована на виконання заходів із впорядкування землі з метою подальшого ефективного її використання та охорони. Спеціалісти-землевпорядники вкрай потрібні на завершальному етапі проведення земельної реформи, щоб найефективніше використовувати землю і не тільки обліковувати її кількість, а й здійснювати якісну, грошову і економічну оцінку.

Спеціальність 193. Геодезія та землеустрій (освітня програма «Землевпорядкування») забезпечує ґрунтовну фундаментальну підготовку майбутніх фахівців в галузі геодезії та землеустрою. Так, під час навчання акцент робиться на теоріях і концепціях розвитку геодезії та землеустрою, які визначають тенденції і закономірності функціонування ринку землі в аграрного сектору економіки України.

Тому актуальною задачею є підготовка спеціалістів для аграрного комплексу України з метою його подальшого розвитку.

Випускник може обіймати посади: технік-землевпорядник; технік-геодезист; технік-картограф; кресляр; копіювальник технічної документації; технічний фахівець в інших галузях геодезії та землеустрою.

Випускники відділення мають можливість продовжити навчання на початковому (короткому циклі) та першому (бакалаврському) рівнях вищої освіти відповідного або спорідненого спеціальності профілю у закладах освіти вищого рівня, а саме:

 • Сумському державному університеті;
 • Конотопському інституті Сумського державного університету;
 • Українському державному університеті залізничного транспорту;
 • Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва;
 • Харківському національному університеті міського господарства;
 • Транспортній академії України, м. Київ;
 • Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті;
 • Сумському національному аграрному університеті;
 • Київському національному університеті будівництва і архітектури;
 • Національному університеті біоресурсів і природокористування України;
 • Чернігівському державному інституті економіки і управління;
 • Київському національному авіаційному університеті та ін.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Після вивчення студентами теоретичних дисциплін відповідні знання необхідно закріпити практично. Виробничі практики студенти відділення проходять на провідних підприємствах міста, регіону та України, а саме:

1) Освітня програма «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»:

 • Укрспецбудмонтаж, м Київ;
 • Будівельно-монтажне експлуатаційне управління 5, м. Конотоп;
 • ПП «Серго»;
 • ТОВ «Ремсервіс», м. Конотоп;
 • ТОВ ЖЕД «Південний»
 • ДП “Укрсівербуд” ЗАТ “ДСК”
 • ТОВ “ОРАНЖБУД”
 • ТОВ “БК АЛЬКОРБУД”
 • ФОП “Змисля С.М.”
 • Відділ містобудування та архітектури КМР
 • ПФ “Будтехсервіс”

2) Освітня програма «Землевпорядкування»

 • Конотопський виробничий відділ Сумської регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру»;
 • Відділ у Конотопському районі Головного управління Держгеокадастру у Сумській області;
 • ФОП «Мезь О.М.» м.Конотоп;
 • ФОП «Швед Л.В.» м.Бахмач;
 • Дружбівська міська рада;
 • Кролевецька міська рада;
 • Ямпільська селищна рада;
 • ПП "Середино-Будський центр землеустрою».