PDFДрук

Заочне відділення

З ініціативи адміністрації Політехнічного технікуму КІСумДУ та за рішенням Державної акредитаційної комісії МОН "Про прийом в акреди­товані вищі навчальні заклади освіти на контрактній основі за заочною формою навчання" в Політехнічному технікумі 1999 р. було відкрите заоч­не відділення. Великий внесок у створення та організацію роботи відділення  зробили В.А.Черняк і С.К. Корж. І відразу відділення розпочало підготовку спеціалістів за трьома спеціальностями. Зростав контингент студентів за чисельністю, як в групах, так і по курсах.

Виявилося, що бажаючих навчатися за заочною формою навчання значно більше, ніж ліцензований обсяг. До міністра освіти і науки (на той час В.Г. Кре­меня) з листом звернулася Конотопська дирекція зал­ізничних перевезень з питанням про розширення прийо­му за заочною формою навчання.

Традиційно підготовка молодших спеціалістів на заочному відділенні складається з кількох етапів: прийом на навчання, настановчі заняття, групові та індивідуальні консультації, лабораторно-екзаменаційні сесії, виробнича переддипломна практика, розробка та захист дипломного проекту, складання державних екзаменів. Кожному з етапів властиві свої загальновідомі методики, успішне втілення яких залежить від досконалості планування та реалізації певних заходів, професіо­на­лізму, досвідченості та відповідальності працівників заочного відділення і викладачів, контингенту студентів, а також інших складників багато­гранного процесу навчання і виховання.

Рішення абітурієнта про вступ на заочне відділення говорить про його цілеспрямованість і далекоглядність і що найближчі кілька років свого життя він погоджується жити у досить інтенсивному ритмі. Важливий і той факт, що заочне навчання дає перевагу поєднувати роботу і навчання. Мабуть,одна з головних переваг заочного навчання – це необхідність самостійно освоювати нові теми, що змушує людину не просто зубрити переписані у товариша конспекти, а знаходити відповіді на питання практично. Якщо студент-заочник працює в тій сфері, яка відповідає його майбутній спеціальності, то це дає йому можливість отримати практичний досвід не в студентських лабораторіях, а на виробництві, що є набагато ціннішим. Все це вчить терпінню, посидючості, відповідальності та вмінню чітко розподіляти свій час.

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, необхідних для вивчення навчальної дисципліни чи окремої теми: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій тощо. Серед них значне місце посідають саме методичні матеріали, завдання та вказівки викладача, а також рекомендована спеціальна література. Для того, щоб студент міг успішно підготуватись до предмету, написати контрольну чи курсову роботу (проект), на заочному відділенні в електронному вигляді наявні методичні розробки до самостійної роботи, до семінарських занять, практичних та лабораторних робіт, до курсової роботи (проекту), також  викладачі надають електронні підручники з предметів.

В успішному вирішенні освітніх завдань значна роль відводиться методичній роботі викладачів на заочному відділенні. Досвід показав, що правильна організація методичної роботи сприяє поліпшенню та вдосконаленню підготовки спеціалістів без відриву від виробництва.

Жорстка економічна конкуренція не дає часу на повільний перехід до світового рівня підготовки фахівців. Тому на відділенні весь час напружено  ведеться робота щодо вдосконалення методів навчання, щодо різнопланових форм допомоги студенту-заочнику в оволодінні обраною спеціальністю.

Згідно з  навчальним планом, студенти заочної форми навчання виконують контрольні та курсові роботи та проекти, а також беруть участь у настановних, екзаменаційних сесіях, складають іспити і заліки, захищають курсові роботи і проекти. У міжсесійний період відвідують індивідуальні консультації. Переддипломну практику студенти проходять за фахом на передових підприємствах. На сьогоднішній день підготовку фахівців заочного відділення на високому рівні здійснює 46 викладачів.

Організацію навчання студентів і роботу викладачів провадять досвідчені працівники а саме: в.о.зав. відділення Осадча М. В., зав. відділення Бандурка Л. В., зав. відділення Колесников Г. Г., методист Стеценко Л. М. Задачі і зусилля працівників відділення спрямовані на надання гідної освіти студентам, які по­єднують роботу з навчанням.Завдяки якісній підготовці спеціалістів багато випускників продовжують навчання за спеціальністю у ВНЗ 3-4 рівня акредитації.

Кожного року на початку літа приймальна комісія технікуму проводить набір абітурієнтів на заочне відділення за такими спеціальностями:

5.06010108 „Будівництво обслуговування і ремонт залізничних колій”

5.06010101 „Будівництво та експлуатація будівель і споруд”

5.03060101 „Організація виробництва” (менеджмент).

Строк навчання на заочному відділенні технікуму – 2 роки 6 місяців.

Ми впевнені, що вступивши до технікуму, ви не пошкодуєте про свій вибір.