PDFДрук

Нормативно-установчі документи

Положення про Відокремлений структурний підрозділ Класичний фаховий коледж Сумського державного університету Версія 04

Колективний договір КФК СумДУ

Колективний договір КФК СумДУ (зміни та доповнення 2023 року)

Наказ про продовження строку дії Колективного договору

Положення про загальні збори трудового колективу ВПС КФК СумДУ версія 01

Правила внутрішнього трудового розпорядку ВСП КФК СумДУ

Положення про педагогічну раду ВСП КФК СумДУ

Регламент роботи педагогічної ради ВСП КФКСумДУ версія 01

Положення про актив академічної групи ВСП КФК СумДУ

Положення про класного керівника ВСП КФК СумДУ

Положення про користування гуртожитком ВСП КФК СумДУ

Положення про Психологічну службу Класичного фахового коледжу СумДУ

Положення про стипендіальне забезпечення студентів ВСП КФК СумДУ

Положення про чергування у ВСП КФК СумДУ

Порядок та подання заяв на доведені випадки булінгу цькування у ВСП КФК СумДУ

Положення про академічну доброчесність у ВСП КФК СумДУ

Положення про опитування щодо якості освіти у ВСП КФК СумДУ

Положення про бібліотеку у ВСП КФК СумДУ

Правила користування бібліотекою у ВСП КФК СумДУ

Положення про навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни у ВСП КФК СумДУ

Положення про організацію освітнього процесу в КФК СумДУ

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій у ВСП КФК СумДУ

Морально-етичний кодекс КФК СумДУ

Положення про відділення ВСП КФК СумДУ

Положення про провадження освітньої діяльності з використанням технологій дистанційного навчання

Положення про переведення відрахування та поновлення здобувачів у ВСП КФК СумДУ

Положення про студентське самоврядування ВСП КФК СумДУ

Положення про Раду із забезпечення якості освітньої діяльності фахової передвищої та вищої освіти КФК СумДУ

Методична інструкція Загальні вимоги до структури, змісту та оформлення робочої програми навчальної дисципліни

Положення про атестацію педагогічних працівників у ВСП КФК СумДУ

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача освіти у КФК СумДУ

Положення про навчання інструктажі і перевірку знань працівників та студентів з питань охорони праці ВСП КФК СумДУ

Положення про організацію викладання дисциплін вільного вибору у ВСП КФК

Зміни до Положення про порядок надання індивідуального графіку навчання здобувачам освіти КФК СумДУ

Положення про наукові гуртки у ВСП КФК СумДУ

Положення про освітні програми вищої освіти у ВСП КФК СумДУ

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково педагогічних працівників ВСП КФК СумДУ

Положення про практичну підготовку здобувачів освіти ВСП КФК СумДУ

Положення про робочі проєктні групи та групи забезпечення у ВСП КФК СумДУ

Положення про повторне проходження контрольних заходів здобувачами освіти у ВСП КФК СумДУ

Положення про систему управління охороною праці в коледжі КФК СумДУ

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції ВСП КФК СумДУ

Положення про циклові комісії у ВСП КФК СумДУ

Положення про порядок надання індивідуального графіку навчання студентам ПТ КІ СумДУ

Положення про адміністративну раду коледжу (технікуму) СумДУ

Положення про Раду з профілактики правопорушень у ВСП КФК СумДУ

Положення про модульно-рейтингову систему оцінювання здобувачів освіти у ВСП КФК СумДУ

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності фахової передвищої та вищої освіти ВСП КФК СумДУ

Положення про приймальну комісію ВСП КФК СумДУ 2022

Положення про експертні ради роботодавців ВСП КФК СумДУ

Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих у неформальній освіті версія 02

Положення про академічну мобільність

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у ВСП КФК СумДУ

Положення про стипендіальне забезпечення студентів ВСП КФК СумДУ версія 02

Положення про преміювання за досягнення високого рівня оприлюднення результатів наукових досліджень у КФК СумДУ

Положення про академічну мобільність у КФК СумДУ версія 03

Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти КФК СумДУ

Положення про приймальну комісію ВСП КФК СумДУ

Положення про мотиваційний лист абітурієнта ВСП КФК СумДУ

Положення про атестацію педагогічних працівників у ВСП КФК СумДУ