PDFДрук

Молодший бакалавр

Політехнічний технікум
Конотопського інституту Сумського державного університету

ОПИС ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

початковий рівень (короткий цикл)

Ступінь вищої освіти

молодший бакалавр

Галузь знань

07. Управління та адміністрування

Спеціальність

073. Менеджмент

Кваліфікація

молодший бакалавр менеджменту організацій

Обсяг освітньої програми

150 кредитів ЄКТС

Термін навчання

2 роки 6 місяців

Цикл/рівень
вищої освіти

НРК України – 6 рівень
FQ-EHEA – короткий цикл
QF-LLL – 5 рівень

Передумови

наявність повної загальної середньої освіти

Мова викладання

українська мова

Характеристика освітньої програми

Мета освітньої програми

підготовка молодшого бакалавра менеджменту організацій, який володіє компетентностями, необхідними для здійснення управлінської діяльності організацій та їх підрозділів. Програма ґрунтується на поняттях, категоріях, концепціях, принципах теорії менеджменту, що визначають тенденції та закономірності суб’єктів господарювання у динамічному ринковому середовищі

Предметна область освітньої програми

об’єкт вивчення: управління організаціями та їх підрозділами за невизначеності умов і вимог
цілі навчання: підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління організаціями на засадах оволодіння системою компетентностей

Основний фокус освітньої програми

управлінська діяльність суб’єкта господарювання в ринковому середовищі  для реалізації його економічних та соціальних інтересів

Ключові слова освітньої програми

менеджмент; система управління; організація; операційна діяльність; управлінські рішення; невизначеність умов

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Випускник може займати первинні посади:
1. Згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010:
1.1 «Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів», код 14;
1.2 «Фахівець з ефективності підприємництва, фахівець з раціоналізації виробництва», код 2419.2;
1.3 «Організатор з постачання», «Організатор із збуту», код 3419;
1.4 «Інспектор з кадрів», «Організатор з персоналу», «Фахівець з найму робочої сили», код 3423;
1.5 «Помічник керівника підприємства (установи, організації)», код 3436.1;
1.6 «Помічник керівника виробничого підрозділу», «Помічник керівника іншого основного підрозділу», код 3436.2;
1.7 «Помічник керівника малого підприємства без апарату управління», код 3436.3.
2. Згідно з International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08):
2.1 «Business Services and Administration Managers», gr. 121;
2.2 «Financial and Insurance Service Branch Managers» gr. 1346;
2.3 «Office Supervisors», gr. 3341.

Подальше навчання

навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти / сьомий кваліфікаційний рівень НРК

Викладання, навчання та оцінювання

Викладання та навчання

студентоцентроване навчання, технологія проблемного і диференційованого навчання, технологія інтенсифікації та індивідуалізації навчання, технологія розвивального навчання, технологія дистанційного навчання  в LMS Moodle, самонавчання, навчання на основі досліджень; викладання проводиться у вигляді: лекції, семінарів, практичних занять, самостійного навчання; передбачена самостійна робота з можливістю консультацій з викладачем, e-learning та mobile-learning за окремими освітніми компонентами

Оцінювання

Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, захист курсових робіт, атестаційний екзамен; оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти здійснюється за чотирибальною шкалою – 4-бальна національна шкала (відмінно, добре, задовільно, незадовільно); 2-рівнева національна шкала (зараховано / не зараховано); 100-бальна; шкала ECTS (А, В, С, D, E, F, FX)

Перелік компонентів освітньої програми

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни)

Семестр

Обов’язкові:

Українознавство

1

Іноземна мова

1,2

Соціологія і психологія

1

Вища математика (зі змістовим модулем «Теорія ймовірностей і математична статистика»)

1,2

Інформаційні системи і технології

1,2

Економічна теорія

1

Мікро- та макроекономіка

2

Безпека життєдіяльності та охорона праці

2

Філософія

3

Теорія організації

1

Підприємництво

2

Господарське право

2

Статистика

3

Менеджмент

3,4

Маркетинг

3

Операційний менеджмент

4

Облік та оподаткування

4,5

Організація виробництва

5

Вибіркові:

Фізичне виховання

1,2,3,4,5

Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)

3

Переклад ділового мовлення (англійська)

4

Друга іноземна мова (німецька) за умови досягнення рівня В2 з першої іноземної мови

3,4

Трудове право

3

Інформаційне право

3

Діловодство

4

Логістика

4

Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання

4

Інвестування

4

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

5

Проектний менеджмент

5

Теорія економічного аналізу

5

Оптимізаційні методи і моделі

5

Методи прийняття управлінських рішень

5

Самоменеджмент

5

Психологія управління

5

Управління персоналом

5

Анотації освітніх компонентів

Обов’язкові компоненти:

Українознавство

Етнонаціональний розвиток українського народу: історичне українознавство та українська історіософія, періодизація історії розвитку українознавства, особливості етногенетичного розвитку українського етносу, гуманітарна теорія розвитку націй, поняття історико-етнографічного регіону та основних чинників, що впливають на його формування, історико-етнографічне районування України, антропологічні особливості українського етносу. Філософсько-психологічні аспекти українства. Культура українського наукового мовлення, мова ділової комунікації.

Іноземна мова (англійська)

Формування комунікативної компетентності в англомовному спілкуванні в сфері ситуативного спілкування в усній та письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності і оволодіння новітньою інформацією через іноземні джерела.

Соціологія і психологія

Формування поведінки людини в процесі трудової активності та місце в цьому процесі системи мотивації та засобів соціального контролю. Загальні закономірності, механізми становлення та розвитку психічних пізнавальних процесів, властивостей, станів та утворень. Психічні пізнавальні процеси, властивості, стани і утворення на рівні відтворення і тлумачення для практичного застосування та втілення в процесі фахової діяльності.

Вища математика
(зі змістовим модулем «Теорія ймовірностей
і математична статистика»)

Аналітична геометрія, лінійна та векторна алгебра. Елементи теорії поля. Функції комплексної змінної. Диференціальне числення. Елементи функціонального аналізу. Інтегральне числення. Диференціальні рівняння. Послідовності і ряди. Гармонійний аналіз. Основи математичного апарату, основні методи кількісного вимірювання випадковості дії факторів, що впливають на будь-які процеси, засади математичної статистики, які використовується під час планування та управління сучасною організацією.

Інформаційні системи і технології

Принципи побудови та функціонування обчислювальних машин, організація обчислювальних процесів на персональних комп’ютерах та їх алгоритмізація, програмне забезпечення ПК і комп’ютерних мереж, а також ефективне використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності. Архітектура сучасного комп’ютера, сучасні програмні засоби обробки текстової інформації, робота з із табличним редактором MS Excel та сучасні програмні засоби обробки графічної інформації.

Економічна теорія

Основні етапи розвитку економічної думки. Проблеми і закономірності функціонування і розвитку суспільного виробництва. Відносини власності. Економічні системи. Товарно-грошові відносини. Основи попиту і пропозиції у ринковій економіці. Раціональний споживчий вибір. Функціонування фірми, ринків ресурсів і ринкових структур. Закономірності функціонування національної економіки, грошово-кредитної та фінансової систем. Утворення макроекономічної рівноваги та форми макроекономічної нестабільності. Основи державного регулювання економіки та міжнародних економічних відносин.

Мікро- та макроекономіка

Сучасні елементи мікроекономічного середовища та їх діяльності в умовах соціальної орієнтованої ринкової економіки. Прийоми і способи прийняття економічних рішень на мікроекономічному рівні з метою виживання підприємств у сучасних економічних умовах функціонування ринкових відносин. Макроекономічні процеси в умовах побудови і розвитку ринкової економіки України. Методи вимірювання динаміки рівнів національного виробництва; умови формування і наслідки порушення макроекономічної рівноваги; вплив інфляції на безробіття та економічний розвиток; методи державного бюджетно-податкового регулювання; інструменти державної грошово-кредитної політики.

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Законодавча та нормативна база України про охорону праці. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. Загальні закономірності виникнення небезпеки та громадсько-політичні, соціально-економічні, правові, технічні, природоохоронні, медико-профілактичні та освітньо-виховні засоби та заходи, спрямовані на забезпечення здорових і безпечних умов існування людини в сучасному навколишньому середовищі. Створення безпечних умов праці та життєздатності людей. Дії в умовах надзвичайних ситуацій по захисту людей і ліквідації наслідків можливих стихійних лих, аварій, катастроф.

Філософія

Філософія, її проблематика і функції. Загальна історія зарубіжних та вітчизняних філософських вчень. Основні форми і діалектика буття. Життєтворчість людського буття. Проблема свідомості в філософії. Шляхи і способи пізнавального освоєння світу. Методологія і методи наукового пізнання.

Теорія організації

Формування сучасного, на основі системного підходу, погляду щодо створення, функціонування й еволюції організацій. Аналіз процесів, що протікають в організаційних системах, включаючи закономірності і проблеми розвитку організації, що є цілеспрямованим об'єднанням в групи окремих людей для спільної діяльності. Основні організаційні теорії та моделі. Організаційний процес. Самоорганізація. Зовнішнє й внутрішнє середовище організації. Організаційне проектування. Культура організації. Інформаційно-аналітичні технології в організації. Організація як система.

Підприємництво

Сутність, види, характерні особливості підприємництва. Обґрунтування вибору організаційної форми підприємництва. Технологія створення підприємства. Обґрунтування стратегії та інноваційних процесів розвитку бізнесу. Методологія розроблення бізнес-плану. Обґрунтування здійснення коопераційних зв’язків та самоорганізації підприємницької діяльності. Організація та результативність господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва.

Господарське право

Формування системи правових знань, невід'ємно пов'язаних з управлінською діяльністю. Засвоєння теоретичних знань та практичних навичок, пов'язаних із правовим регулюванням господарської діяльності, правовим статусом суб'єктів господарювання та органів державної влади. Основні положення господарської діяльності, правового статусу суб’єктів господарських відносин, права власності, принципів організації підприємницької діяльності та управління нею. Порядок укладання господарських договорів. Правові засади захисту економічної конкуренції.

Статистика

Статистичне оцінювання економічних явищ і процесів суспільного життя. Методи статистичного аналізу. Збирання, перевірка та оцінювання статистичної інформації, розроблення статистичних формулярів. Зведення та групування матеріалів статистичного спостереження, виявлення зв'язків між окремими явищами та процесами, встановлення його структури. Техніка обчислення узагальнюючих статистичних показників (абсолютних, відносних, середніх) та їх економічна інтерпретація.

Менеджмент

Формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту. Закони, закономірності та принципи менеджменту. Історія розвитку менеджменту. Організації як об’єкти управління. Функції та технологія менеджменту. Методи менеджменту. Управлінські рішення. Інформація і комунікації в менеджменті. Керівництво та лідерство. Відповідальність та етика у менеджменті. Організаційні зміни та ефективність менеджменту.

Маркетинг

Формування наукового світогляду та спеціальних знань з теорії, методології маркетингу, вироблення вмінь і навичок здійснення управлінських функцій на основі маркетингу для задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності організації.  Теоретичні та методологічні основи маркетингу, організація та здійснення маркетингових досліджень, сегментування ринку та вибору цільових сегментів, розроблення комплексу маркетингових заходів з товарної, цінової, комунікаційної політик; стратегічного планування, впровадження та контролю програм маркетингу.

Операційний менеджмент
(зі змістовим модулем «Управління якістю і сертифікація продукції»)

Сутність й особливості операційного управління на підприємстві. Закладення основи знань теоретико-методологічних аспектів та навичок практичного застосування прийомів і методів формулювання послідовних операцій, розробки тактичних планів, проектів і програм, створення системи операційного управління та забезпечення його ефективного функціонування в динамічному ринковому середовищі; ознайомлення з вітчизняним та зарубіжним досвідом застосування операційного управління. Менеджмент якості та управління продуктивністю операційної діяльності. Базові принципи стандартизації продукції, технологічних процесів і послуг.  Сертифікація безпечності та якості продукції.

Облік та оподаткування

Предмет і метод бухгалтерського обліку. Бухгалтерський баланс. Документація як елемент методу бухгалтерського обліку Система рахунків. Методологія обліку основних господарських процесів. План рахунків бухгалтерського обліку. Механізми й особливості оподаткування суб’єктів підприємництва різних організаційно-правових форм та оптимізації податкових зобов’язань платників податків. Облік та порядок складання звітності по податку на прибуток, ПДВ, акцизному податку, податку на доходи фізичних осіб, місцевих податках і зборах, майнових та ресурсних платежах.

Організація виробництва

Формування теоретичних знань і навичок із раціональної організації виробництва та використання методів підвищення ефективності функціонування підприємства. Теоретичні засади із раціональної організації виробництва. Раціональна організація виробництва.

Практика виробнича

Поглиблення та закріплення теоретичних знань, опанування застосовуваних на практиці прийомів і методів організації управлінської діяльності.

Вибіркові компоненти:

Фізичне виховання

Формування фізичної культури і здатності реалізувати її в соціально-професійній підготовці та в сім’ї. Завданням вивчення дисципліни є зміцнення здоров’я та розвиток фізичних здібностей, які відповідають майбутній професійній діяльності.

Іноземна мова
за професійним спрямуванням (англійська)

Вивчення дисципліни розвиває у студентів комунікативну компетентність, а саме використання навичок, умінь та знань з іноземної мови у процесі ділового спілкування з представниками інших країн з різноманітних питань у галузі управління та адміністрування, підготовки до участі у проектах та дискусіях, а також проведення презентацій, письмового обміну діловою інформацією (офіційні та неофіційні листи, резюме різні види науково-дослідних статей і звітів), сприяючи, таким чином, різнобічному розвитку особистості студента та його соціалізації в іншомовному суспільстві.

Переклад
ділового мовлення (англійська)

Письмовий і усний переклад ділового мовлення з іноземної мови (англійської) на рідну і з рідної мови на іноземну. Різновиди перекладу як виду комунікативної діяльності: послідовний та синхронний усний переклад, письмовий переклад текстів ділової тематики. Ділова лексика, синтаксичні структури ділового мовлення, стійкі словосполучення, мова ділових паперів та зразки ділової документації іноземною мовою, основні правила орфографії і пунктуації.

Іноземна мова
(друга іноземна мова − німецька)

Вивчення другої іноземної мови спрямоване на засвоєння різних видів мовленнєвої діяльності, як письмової, так і усної в рамках літературної норми. Основна увага приділяється комунікативному, ситуативному і текстуальному підходам. Головне завдання полягає в тому, щоб забезпечити вільне володіння студентами мовою та можливістю робити нею повноцінні переклади.

Трудове право

Формування системи знань з правового регулювання трудових відносин в Україні, систематизація напрямів та способів вирішення проблем, накопичених практикою розв’язання трудових спорів.

Інформаційне право

Дослідження інформаційного законодавства в Україні, аналіз основних проблем правового регулювання інформаційних правовідносин, а також шляхів розвитку та вдосконалення інформаційного права. Принципи правового регулювання відносин щодо інформації різних правових режимів (відкритої, державної таємниці, конфіденційної інформації, комерційної таємниці, персональних даних). Особливості правопорушень в інформаційному праві.

Діловодство

Документування та організація роботи з документами в процесі управлінської діяльності. Складання та оформлення всіх видів документів, які входять до складу уніфікованої системи організаційно-розпорядчих документів. Застосовування раціональних прийомів складання та  оформлення службових документів: організаційно-розпорядчих, довідково-інформаційних, обліково-фінансових, господарсько-договірних, особових офіційних.

Логістика

Формування системних знань і розуміння концептуальних основ логістики, теорії й практики розвитку цього напряму та набуття навичок самостійної роботи щодо засвоєння навчального матеріалу стосовно сучасних методів управління матеріальними та іншими потоками в сучасних умовах.

Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання

Специфіка механізму функціонування зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Нормативна база щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Основні процедури щодо укладання зовнішньоекономічних контрактів.

Інвестування

Методологічні основи інвестування. Форми, об'єкти та напрямки інвестування. Інвестиційні ризики. Фінансове забезпечення інвестування. Складання бюджету інвестиційного проекту та управління інвестиційним процесом.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Формування системи базових знань з теорії і практики фінансових відносин суб’єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової діяльності підприємств. Методи та інструменти фінансування суб’єктів підприємництва.

Проектний менеджмент

Основні засади проектного менеджменту, беручи до уваги юридичні, фінансові, економічні і техніко-технологічні вимоги та можливості. Основи управління ресурсами проекту, принцип їх планування, управління закупками та запасами.

Теорія економічного аналізу

Економіко-логічні способи обробки економічної інформації. Економіко- математичні методи економічного аналізу. Методика факторного аналізу. Обґрунтування та визначення внутрішніх резервів раціонального використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів для прийняття науково обґрунтованих управлінських рішень.

Оптимізаційні
методи і моделі

Дисципліна має практичну спрямованість на вирішення широкого спектра оптимізаційних задач на усіх рівнях ієрархії управління щодо прийняття рішень (планів, програм, об’єктів, проектів, стратегій тощо) з урахуванням наявних економічних умов та обмежень.

Методи прийняття управлінських рішень

Загальні аспекти прийняття рішень. Бінарні відношення та механізми прийняття рішень. Моделі та методи прийняття рішень. Концепція корисності та раціональний вибір. Теорія ігор, стратегічні та статистичні ігри. Психолінгвістичні аспекти прийняття рішень.

Самоменеджмент

Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками з питань особистісного розвитку менеджера. Визначення особистісних цінностей та цілей менеджера. Управління саморозвитком особистості.
Застосування сучасних принципів та напрямів наукової організації діяльності менеджера. Використання часу як ресурсу.

Психологія управління

Вивчення психологічних закономірностей управлінської діяльності, проблем спілкування та взаємодії людей в різних соціальних структурах та аналіз психологічних умов та особливостей управлінської діяльності з метою підвищення ефективності та якості роботи в системі управління.

Управління персоналом

Метою викладання дисципліни є формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо формування та реалізації кадрової політики в сучасних організаціях, раціонального відбору працівників на посади та формування дієвого трудового колективу, оцінювання та розвитку працівників, а також цілеспрямованого використання їх потенціалу.

Атестація  випускників

Форма атестації

Атестація випускників за освітньою програмою «Менеджмент організацій» зі спеціальності 073. Менеджмент проводиться у формі атестаційного екзамену. Атестаційний екзамен передбачає виконання комплексу атестаційних завдань і є адекватною формою кваліфікаційних випробувань щодо об’єктивного визначення рівня якості освітньо-професійної підготовки випускників

Форма атестаційного екзамену

письмова

 

Політехнічний технікум
Конотопського інституту Сумського державного університету

ОПИС ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ НА ВЕРСТАТАХ
І АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЯХ

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

початковий рівень (короткий цикл)

Ступінь вищої освіти

молодший бакалавр

Галузь знань

13. Механічна інженерія

Спеціальність

133. Галузеве машинобудування

Кваліфікація

молодший бакалавр галузевого машинобудування

Обсяг освітньої програми

150 кредитів ЄКТС

Термін навчання

2 роки 6 місяців

Цикл/рівень
вищої освіти

НРК України – 6 рівень
FQ-EHEA – короткий цикл
QF-LLL – 5 рівень

Передумови

наявність повної загальної середньої освіти

Мова викладання

українська мова

Характеристика освітньої програми

Основний фокус освітньої програми

загальна освіта у сфері механічної інженерії; сбазується на теоріях і концепціях галузевого машинобудування, які визначають закономірності інтеграції фахової підготовки в галузі легкої промисловості та побутового обслуговування з інноваційною діяльністю

Ключові слова освітньої програми

галузеве машинобудування; промисловість; виробничі процеси; продукція

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010 може займати первинні посади:
1. «Механік», «Механік виробництва», «Механік дільниці», «Механік з ремонту устаткування», «Механік-налагоджувальник», «Технік з автоматизації виробничих процесів», «Технік з експлуатації та ремонту устаткування», «Технік з інструменту», «Технік з механізації трудомістких процесів», «Технік-конструктор (механіка)», «Технік-технолог (механіка)», код 3115;
2. «Кресляр», «Кресляр-конструктор», код 3118;
3. «Технік з підготовки технічної документації», «Технік з налагоджування та випробувань», код 3119;
4. «Інструментальники», код 7222;
5. «Налагоджувальники верстатів та налагоджувальники-оператори», код 7223;
6. «Робітники, що обслуговують автоматизовані складальні лінії», код 817;
7. «Верстатники», код 8211.

Подальше навчання

навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти / сьомий кваліфікаційний рівень НРК

Перелік компонентів освітньої програми

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни)

Кількість кредитів

Обов’язкові:

Українознавство (зі змістовим модулем «Комунікативний курс української мови»)

5

Іноземна мова

5

Фізика (зі змістовим модулем «Електротехніка і електроніка»)

5

Вища математика (зі змістовим модулем  «Теорія ймовірностей і математична статистика»)

10

Інформаційні системи і технології

5

Економічна теорія

5

Конструкційне матеріалознавство (зі змістовим модулем «Прикладна хімія»)

5

Безпека життєдіяльності та охорона праці

5

Філософія

5

Технічне креслення

5

Теоретична механіка (зі змістовим модулем «Опір матеріалів»)

5

Проектування контрольно-вимірювальних пристроїв (зі змістовим модулем «Взаємозамінність деталей і вузлів та технічні вимірювання»)

5

Інструмент для механічної обробки матеріалів

5

Програмування оброблення на верстатах з ЧПК

10

Технологічні основи машинобудування (зі змістовим модулем «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин»)

10

Охорона праці в галузі

5

Вибіркові:

Фізичне виховання

1,2,3,4,5*

Іноземна мова за професійним спрямуванням

3

Переклад ділового мовлення

4

Іноземна мова (друга іноземна мова − за умови досягнення рівня В2 з першої іноземної мови)

3,4*

Трудове право

3

Інформаційне право

3*

Технологія механічної обробки на металообробних верстатах

4

Приводи технологічного обладнання

4*

Обладнання і транспорт механообробних цехів

4

Ремонт і випробування обладнання

4*

Системи ЧПК в механообробці

5

Системи ЧПК в гнучкому виробництві

5*

Лабораторний практикум зі спеціальних дисциплін

5

Комп’ютерна підготовка технічної та технологічної документації

5*

Технологічна оснастка механоскладального виробництва

5

Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин

5*

Планування виробництва та його обслуговування

5

Організація та нормування праці

5*

Практична підготовка

Практика виробнича

5

Практика технологічна

5

Атестація  випускників

Форма атестації

Атестація випускників освітньої програми «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» зі спеціальності «133. Галузеве машинобудування» проводиться у формі атестаційного екзамену та завершується видачою документу державного зразка про присудження ступеня молодшого бакалавра із присвоєнням кваліфікації «молодший бакалавр технології обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»

Форма атестаційного екзамену

письмова