PDFДрук

Якість освіти

Система внутрішнього забезпечення якості освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Класичний фаховий коледж Сумського державного університету» базується на основі вимог чинного законодавства, зокрема Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», а також Стандартів і рекомендацій забезпечення якості у європейському просторі вищої освіти (ESG 2015).

На сьогодні у коледжі сформована внутрішня нормативна база системи якості, що включає: Стратегію розвитку закладу та Положення про організацію навчального процесу.

Ключовим документом, що регламентує процеси забезпечення якості є Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності.

Стратегію коледжу у сфері забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої і вищої освіти вибудовує Рада із забезпечення якості освітньої діяльності фахової передвищої та вищої освіти Класичного фахового коледжу Сумського державного університету (далі - Рада з якості). Функції, склад, права, відповідальність, порядок організації роботи та взаємодія з іншими підрозділами Ради з якості визначені у Положенні про Раду із забезпечення якості освітньої діяльності фахової передвищої та вищої освіти Класичного фахового коледжу Сумського державного університету.


Основними принципами політики Класичного фахового коледжу у сфері якості є:

максимальне задоволення вимог та очікувань здобувачів освіти;

професіоналізм та компетентність працівників;

прозорість та логічність процесів прийняття рішень;

корпоративна культура;

застосування новітніх технологій;

оптимізація видатків;

здоров’я та безпека.


Система внутрішнього забезпечення якості у Відокремленому структурному підрозділі «Класичний фаховий коледж Сумського державного університету» передбачає здійснення таких процедур і заходів:

визначення принципів забезпечення якості вищої освіти;

здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладу вищої освіти та оприлюднення результатів на офіційному веб-сайті закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;

забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;

забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;

забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;

забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;

забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладу та здобувачами освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату.


Внутрішній контроль якості організації освітнього процесу в коледжі передбачає перевірку:

науково-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу;

готовності циклових комісій до навчального року;

дотримання графіку освітнього процесу, розкладу занять і контрольних заходів;

проведення атестації випускників;

дотримання вимог щодо ведення та збереження документації;

якості роботи педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників;

наявності та виконання затверджених у встановленому порядку навчальних та робочих навчальних програм з дисциплін;

наявності та виконання затверджених у встановленому порядку навчальних та робочих навчальних планів.

ліквідації студентами заборгованостей;

формування та реалізації індивідуальних планів студентів;

організації науково-дослідної роботи студентів.

контроль за якістю викладання навчальних дисциплін;

контроль виконання кваліфікаційних робіт;

контроль за навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів.


Контроль якості викладання в коледжі здійснюється у формі відкритих занять, взаємовідвідувань, контрольних відвідувань, анкетування та самооцінювання.


Контроль якості результатів навчання є основою внутрішньої системи контролю, яка дає змогу виявити відхилення між очікуваними показниками та отриманими результатами через зворотний зв’язок, а також визначає відповідність рівня набутих знань і вмінь студентами, сформованих компетентностей вимогам нормативних документів щодо вищої освіти.Контроль якості результатів навчання здійснюється на рівнях адміністрації закладу, відділень, циклових комісій, викладачів.


Контроль якості результатів навчання на рівні адміністрації охоплює контроль успішності студентів та контроль залишкових знань (це може бути директорський контроль у формі проведення комплексних контрольних робіт).


Контроль якості результатів навчання на рівні відділень передбачає контроль:

успішності студентів;

вчасного і правильного документального оформлення результатів навчання;

визначення залишкових знань студентів.


Контроль якості результатів навчання на рівні циклової комісії включає контроль:

якості вивчення дисциплін (через проведення поточного та підсумкового контролю);

набуття практичних навичок і вмінь.


На рівні викладача здійснюється вхідний, поточний, підсумковий та семестровий контроль результатів навчання студентів.