PDFДрук

Фаховий молодший бакалавр

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ


Закон України «Про фахову передвищу освіту» передбачає право здобувачів фахової передвищої освіти на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньо-професійною програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня фахової передвищої освіти.
Вибіркові компоненти, вибіркові навчальні дисципліни або навчальні дисципліни за вибором здобувача фахової передвищої освіти – це дисципліни, які пропонуються для вивчення здобувачам фахової передвищої освіти закладом освіти для більш повного задоволення їх освітніх і кваліфікаційних потреб для потреб суспільства, ефективного використання можливостей закладу освіти тощо.


Вибіркові навчальні дисципліни надають можливість здобувачу:

побудувати індивідуальну траєкторією навчання; ознайомитися з сучасним рівнем наукових досліджень у відповідній галузі знань; поглибити професійну підготовку в межах обраної спеціальності та освітньої програми; здобути додаткові результати навчання в межах формування загальних та/або фахових компетентностей.

Вибір дисциплін вибіркових компонентів певної освітньої програми здобувач освіти здійснює при формуванні індивідуального навчального плану. Навчальні дисципліни, які внесені до індивідуального навчального плану здобувача, є обов'язковими для вивчення.

073 Менеджмент

171 Електроніка

123 Комп'ютерна інженерія

192 Будівництво та цивільна інженерія

133 Галузеве машинобудування

193 Геодезія та землеустрій