PDFДрук

Онлайн-презентація дисциплін вільного вибору

10 травня 2022 року на  відділенні «Будівництво будівель і споруд та землевпорядкування» проведено онлайн-презентації дисциплін вільного вибору, які пропонуються здобувачам освіти ВСП КФК СумДУ у 2022-2023 н.р. з метою створення індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти за ОПП «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» (спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія) та ОПП «Землевпорядкування» (спеціальність 193 Геодезія та землеустрій). В коледжі створені всі умови для формуванням сукупності фахових компетентностей та soft-skills, набуття яких сприятиме розвитку свідомого конструювання випускником свого професійного та/або академічного майбутнього. Процедура вибору здобувачами освіти навчальних дисциплін окреслена у Положенні про організацію викладання дисциплін вільного вибору та відбувається шляхом вільного вибору здобувачами певних вибіркових компонент із сформованих каталогів навчальних дисциплін № 1 (цикл загальної підготовки) та №2 (цикл фахової підготовки). Кожен каталог є систематизованим анотованим переліком навчальних дисциплін, які відносяться до вибіркової складової відповідної ОПП.
До участі у онлайн-презентації були запрошені здобувачі освіти відповідних ОПП, викладачі коледжу, голови циклових комісій – Юлія Сахнюк та Тамара Заболотня,  заввідділенням  - Людмила Бандурка. Студентів ознайомили з особливостями, метою та очікуваними результатами вивчення вибіркових складових навчального процесу, інформували про порядок, строки та особливості реєстрації для вивчення дисциплін вільного вибору. За результатами вільного та індивідуального вибору кожного студента будуть сформовані групи з урахуванням мінімальних та максимальних обмежень, встановлених каталогами вибіркових дисциплін та Положенням про організацію викладання дисциплін вільного вибору у ВСП КФК СумДУ.