PDFДрук

Перший крок у науку: Конотопські наукові студії – 2023

Шановні колеги, студенти, аспіранти, учні та молоді науковці!


Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, аспірантів, студентів, учнів «Перший крок у науку: Конотопські наукові студії – 2023»
Завдання конференції:
• формування зацікавленості молоді до наукової роботи;
• підготовка талановитої молоді до подальшої наукової роботи;
• підготовка молоді до участі в наукових конференціях;
• формування уявлень молоді про напрямки наукової роботи, що проводиться цикловими комісіями Класичного фахового коледжу СумДУ.


Форма участі в конференції:

Публікація тез доповіді (за поданими матеріалами буде виданий збірник тез конференцій, який буде надісланий авторам на зазначену ними електронну адресу та розміщений на офіційному сайті коледжу).


Фінансові умови участі в конференції:
Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА.

Реєстрація учасників:
Реєстрація учасників є обов’язковою!
Запрошуємо долучитися до активної участі в науково-практичній конференції та заповнити реєстраційну Google-форму:
Заявка на участь «Перший крок у науку: Конотопські наукові студії – 2023»

Напрями роботи конференції:
• Будівництво та дизайн: Будівництво та цивільна інженерія. Реставрація і реконструкція. Новітні будівельні матеріали. Геодезія та землеустрій. Теорія, методика та практика дизайну.
• Електроніка, прикладна фізика та наноматеріали: Електроніка телекомунікації. Електротехніка. Лазерна фізика і оптоелектроніка. Фізика магнітних явищ. Фізика поверхні, нано- та мікроелектроніка. Фізика напівпровідників та діелектриків, напівпровідникові прилади. Нанотехнології. Впровадження «розумних» технологій.
• Механічна інженерія: Технологічні процеси та перспективні технології. Механіка. Матеріалознавство. Галузеве машинобудування.
• Комп’ютерні науки та інформаційні технології: Алгоритми і структури даних. Мови програмування. Архітектура комп'ютерів, операційні системи та комп'ютерні мережі. Розробка програмного забезпечення. Бази даних та інформаційно-пошукові системи. Штучний інтелект та робототехніка. Діджиталізація.
• Математика та статистика: Математика. Математичне моделювання. Прикладна математика (обчислювальна математика та обчислювальна інженерія). Статистика.
• Фізика і астрономія: Теоретична фізика. Астрономія. Фізика Всесвіту.
• Хімія, біологія та охорона здоров’я: Хімія. Хімічні технології. Хімія сучасності. Селекція і генетика. Загальна біологія. Ботаніка. Зоологія. Біологія людини та валеологія. Медицина.
• Науки про Землю: Географія та ландшафтознавство. Гідрологія. Кліматологія та метеорологія. Геологія. Картографія, геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі.
• Історія та філософія: Археологія. Антропологія. Джерелознавство. Етнологія. Історичне краєзнавство. Історія України. Всесвітня історія. Історія філософії. Філософія культури. Онтологія. Гносеологія. Феноменологія. Логіка. Етика. Естетика. Релігієзнавство. Богослов'я.
• Правознавство: Основи римського права. Галузі права. Інтелектуальна власність та її захист. Основи права Європейського Союзу. Юридичне документознавство. Нотаріат України. Порівняльне правознавство. Адвокатура України. Трудові спори. Міжнародно-правовий механізм захисту прав людини.
• Економіка, підприємництво та менеджмент: Економічна теорія та історія економічної думки. Фінанси, податки та страхування. Банківська справа. Грошовий обіг і кредит. Мікроекономіка та макроекономіка. Економіка підприємництва. Цифрове підприємництво. Управління конкурентоспроможністю економічних систем. Міжнародні економічні відносини. Теорія організацій. Стратегічний менеджмент і маркетинг. Тайм-менеджмент. HR-менеджмент.
• Педагогіка: Методологія та історія педагогіки. Теорія і методика професійної освіти. Професійно-педагогічна майстерність. Педагогічна творчість. Педагогіка партнерства. Інклюзивна освіта. Етика і психологія педагогічної діяльності. Діджиталізація освіти.
• Психологія, соціологія та політологія: Теорія і практика психології. Протидія булінгу. Методологія та методи соціологічних досліджень. Соціальні структури та соціальні відносини. Соціологія комунікацій. Політичні інститути та процеси. Політична культура та ідеологія. Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.
• Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Сучасні технології рекреації та масового спорту. Здоров’язбережувальні технології в освітньому та дозвіллєвому середовищі, фізичній культурі та спорті. Оздоровчий фітнес і фізкультурно-спортивна реабілітація. Олімпійський і професійний спорт.
• Безпека та оборона: Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Екологічна безпека. Техногенна безпека. Промислова безпека. Охорона праці. Охорона праці в галузі. Профілактика виробничого травматизму. Цивільний захист. Кібербезпека.
• Екологія: Екологія. Охорона довкілля та раціональне природокористування. Утилізація відходів.
• Українська філологія та мистецтвознавство: Українська мова. Українська література. Фольклористика. Літературна творчість. Мистецтвознавство. Українознавство. Соціокультурна спадщина. Актуальні проблеми лексикології і граматики сучасної лінгвістики. Документознавство.
• Іноземна філологія та зарубіжна література: Перекладознавство. Англійська мова. Зарубіжна література. Німецька мова. Сходознавство.


20 травня 2023 р.
Класичний фаховий коледж Сумського державного університету,
вул. Садова, 39,
Сумська обл.,
м. Конотоп
Голова оргкомітету
Тетяна ШУЛЬГА
+38 (096)353-41-46
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Робочі мови конференції:
українська,
англійська

Додаткова інформація для участі:
До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі закладів освіти, аспіранти, здобувачі вищої та фахової передвищої освіти (віком до 35 р.), а також обдаровані учні закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Заповнену заявку учасника (з кожного з напрямів конференції окремо) та тези доповіді необхідно надіслати на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду (з позначкою «Конотопські студії – 2023»)
до 15 травня 2023 р.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Просимо авторів самостійно перевіряти наукові роботи будь-якими інструментами перевірки на доброчесність та надсилати «screenshot» результатів на електронну адресу організаторів конференції. Відсоток унікальності тез – не менше 60%. Подаючи тези доповіді до редакції, автор(-и) тим самим засвідчують, що під час проведення дослідження і підготовки матеріалів вони дотримувались вимог академічної доброчесності.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Участь у конференції (публікація тез доповіді) є частиною виконання працівниками освіти Постанови КМУ № 800 від 21.08.2019 року «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (кожен учасник отримає електронний сертифікат учасника із зазначеним обсягом конференції в 10 академічних годин та електронний збірник тез). ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Один автор може подати не більше двох матеріалів, зокрема у співавторстві до однієї секції. Одна публікація не повинна мати більше трьох авторів.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Редакційна колегія виконує незалежну (закриту) експертизу матеріалів і здійснює їх додаткове рецензування. Дискусія за мотивами відхилення не ведеться. Автори несуть відповідальність за направлення до редакції раніше опублікованих або прийнятих до друку іншими виданнями тез доповіді. Наданням заявки на участь у конференції автори висловлюють згоду на публікацію тез доповіді у мережі Інтернет. Роботи друкуються в авторській редакції.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Електронне видання збірника матеріалів конференції заплановано після заходу, учасникам конференції надсилається електронна копія (pdf-формат).

Вимоги до оформлення тез:
• До розгляду приймаються матеріали, які раніше не публікувалися.
• Обов’язковою умовою публікації тез доповіді є наявність у ній таких структурних елементів: постановка проблеми; викладення основного матеріалу; висновки.
• Текст українською або англійською мовою має бути вичитаний і відредагований.
• Загальний обсяг тез – 1-2 сторінки формату А5.
• Матеріали подаються в такому вигляді: у текстовому редакторі Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, розмір – 10, міжрядковий інтервал – 1, вирівнювання тексту по ширині. Абзаци мають бути виставлені, розмір усіх полів – 2 см.
• Посилання на використані джерела оформлюються таким чином: у квадратних дужках по тексту вказується номер джерела в загальному прикінцевому списку. Наприклад: [5, с. 125], [3, с. 18; 2, с. 45]. Кількість посилань у списку використаних джерел має бути не більше 5.
• Перелік використаних джерел подається наприкінці тез у порядку використання відповідно до стандартів бібліографічного опису (див.: Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015).
• Ілюстрації, таблиці, схеми, діаграми, світлини та інші візуальні елементи повинні мати нумерацію. Підписи слід набирати шрифтом Times New Roman, 9 пт (по центру над таблицями та внизу під рисунками).
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти публікації, які не відповідають вимогам оформлення, містять плагіат, джерела інформації держави-агресора або держави-окупанта (постанова КМУ № № 2798-IX від 01.12.2022), і не включати їх до збірника без додаткового редагування авторами.


Контактні особи організаційного комітету:
• за додатковою інформацією з питань, що можуть виникати в учасників, просимо звертатися до Шульги Тетяни Вікторівни (голова оргкомітету, тел. +38 0963534146); Іващенко Марини Миколаївни (заступник голови оргкомітету, тел. +38 0672997009; Криницької Ганни Олександрівни (голова програмного комітету, тел. +38 0976646853)
• E-mail для листування (подання тез доповідей до програмного комітету): Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Тема листа: «Конотопські_студії_Прізвище, ініціали автора (колективу авторів)», прикріплені файли: «Тези_Прізвище, ініціали автора», «Доброчесність_Прізвище, ініціали автора (колективу авторів)»).

Приклад оформлення тез доповіді:


СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА. ПІДПРИЄМНИЦТВО. МЕНЕДЖМЕНТ
(порожній інтервал)
BALANCED SCORECARD
В СТРУКТУРІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
(порожній інтервал)
Гриценко М.М.1, Бубенко А.І.2
1 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», здобувач освіти
2 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», науковий керівник, викладач
(порожній інтервал)
Текст тез
(порожній інтервал)
Список використаних джерел
1. ….
2. ….
Зверніть увагу! У випадку, коли тези подаються за участю здобувача освіти під науковим керівництвом викладача (-ів) – у заголовку першим вказується прізвище здобувача освіти, а потім – прізвище (-а) викладача (-ів).

Дата проведення : 20 травня 2023 р.

Місце проведення : Класичний фаховий коледж Сумського державного університету, вул. Садова, 39, Сумська обл., м. Конотоп

Голова оргкомітету: Тетяна ШУЛЬГА +38 (096)353-41-46

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Робочі мови конференції: українська, англійська


ШАНОВНІ ПОТЕНЦІЙНІ УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ!
Сучасні реалії повністю змінили нашу звичну картину світу. Сьогодні ми з вами перебуваємо в надскладних обставинах – в Україні йде війна. Проте, незважаючи на військовий стан у країні, Класичний фаховий коледж Сумського державного університету докладає максимум зусиль, застосовує всі необхідні ресурси для підтримки й розвитку наукової діяльності здобувачів освіти, формування в них зацікавленості до науково-дослідної роботи.
Оргкомітет