PDFДрук

Освітні програми 073 Менеджмент (молодший бакалавр)


Освітньо-професійна програма

Тимчасовий стандарт вищої освіти


Силабуси навчальних дисциплін

Цикл загальної підготовки:

Українознавство (зі змістовим модулем «Комунікативний курс української мови»)

Іноземна мова

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Вища математика (зі змістовим модулем «Теорія ймовірностей і математична статистика»)

Філософія


Цикл фахової підготовки:

Економічна теорія

Соціологія і психологія

Інформаційні системи і технології в управлінні

Господарське право

Теорія організацій 

Основи підприємництва

Менеджмент

Економічний аналіз

Діловодство

Основи обліку та оподаткування

Організація виробництва