PDFДрук

Молодший бакалавр

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ


Закон України «Про вищу освіту» передбачає право здобувачів вищої освіти на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.
Вибіркові компоненти, вибіркові навчальні дисципліни або навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти – це дисципліни, які пропонуються для вивчення здобувачам вищої освіти закладом освіти для більш повного задоволення їх освітніх і кваліфікаційних потреб для потреб суспільства, ефективного використання можливостей закладу освіти тощо.


Вибіркові навчальні дисципліни надають можливість здобувачу:

побудувати індивідуальну траєкторією навчання; ознайомитися з сучасним рівнем наукових досліджень у відповідній галузі знань; поглибити професійну підготовку в межах обраної спеціальності та освітньої програми; здобути додаткові результати навчання в межах формування загальних та/або фахових компетентностей.

Вибір дисциплін вибіркових компонентів певної освітньої програми студент здійснює при формуванні індивідуального навчального плану. Навчальні дисципліни, які внесені до індивідуального навчального плану здобувача, є обов'язковими для вивчення.073 Менеджмент

192 Будівництво та цивільна інженерія

133 Галузеве машинобудування

017 Фізична культура і спорт

015.31 Професійна освіта. Будівництво